Selecteer een pagina

Restauratie Burcht te Wedde

De Burcht in Wedde kent een zeer lange geschiedenis. Het gebouw is ooit als steenhuis gebouwd tussen 1362 en 1370 door de Addinga’s. Deze borgbewoners voerden een zodanig bewind dat de bevolking in opstand kwam. Na verwoesting van het gebouw in 1478 breekt er een rumoerig tijdperk aan met diverse veroveringen. Uiteindelijk is de Burcht rond 1820 in verval geraakt en dreigt het gebouw te worden afgebroken. Notaris Koning koopt het in 1829 en behoudt het pand daarmee. In 1955 trekt het Waterschap Westerwolde in de Burcht, waarna in 1977 de Streekraad Oost Groningen haar intrek in het pand neemt. Hieraan voorafgaand heeft er een ingrijpende verbouw en “harde” restauratie plaats gevonden. Veel van het oorspronkelijke karakter van het pand ging daarmee verloren.  Toen enkele ondernemers het pand wilden gaan exploiteren als kinderhotel en horeca moest het gebouw een behoorlijke aanpassing ondergaan. Het terrein om de Burcht zal worden aangewend voor het organiseren van markten. Voor deze herbestemming werd O.V.T. Architecten rond 2006 benaderd.

 

Doelstelling

Stichting de Burcht Wedde is de initiatiefnemer van de restauratie geweest. De doelstelling van (ANBI-) Stichting de Burcht Wedde is als volgt te omschrijven: “zij wil zich samen met de Gemeente Bellingwedde nadrukkelijk inspannen om een zo breed mogelijk publiek deelgenoot te maken van de Burcht, haar mogelijkheden en haar historie. Zij wil de verbeelding van bezoekers prikkelen, hen inspireren en voeden door educatieve, museale, toeristisch-recreatieve en culturele voorzieningen voor verschillende doelgroepen te realiseren. En niet in de laatste plaats wil de stichting kinderen, die in sociaal-maatschappelijk opzicht extra aandacht verdienen, de gelegenheid bieden een korte of langere periode in de kasteelachtige omgeving van de Burcht te ‘wonen’. Het ideaal is een schitterend stukje historisch erfgoed te behouden, te restaureren en een nieuwe, bruisende functie te geven in de regio en ook landelijk zoveel mogelijk mensen daarin te laten delen, en daardoor in staat te zijn jaar na jaar groepen kansarme kinderen een bijzondere ervaring te geven, die hen troost biedt en het vertrouwen in zichzelf en in de toekomst versterkt”

 

Werkzaamheden

Om het hiervoor genoemde te kunnen bereiken diende de Burcht zowel een interne verbouwing als restauratie te ondergaan. Allereerst diende de Burcht vanwege de plannen een functiewijziging te ondergaan. Het pand werd namelijk als kantoor gebruikt door de Streekraad Oost Groningen. Nadat de laatste gebruiker het pand heeft verlaten is de Burcht als overbrugging tot de uitvoering bewoond geweest door een anti-kraak organisatie. De aanvraag functiewijziging is eind augustus 2007 bij de Gemeente Bellingwedde ingediend. In het voorjaar van 2008 zijn de ontwerpplannen verder uitgewerkt. In juli 2008 is de monumentenaanvraag ingediend. In het najaar is de uitwerking meer en meer richting besteksniveau uitgewerkt en zijn er adviezen ingewonnen omtrent constructies en installaties. In september 2008 is een sloopvergunning aangevraagd voor alle afwerkingen in de Burcht. In oktober 2008 blijkt dat de welstandcommissie negatief adviseert op het plan. Met name omtrent de dakkapellen is discussie ontstaan. De plannen worden hierop enigszins aangepast en ingediend. In maart 2009 volgt het definitieve akkoord voor de functiewijziging. Op 1 april 2009 wordt de aanvraag bouwvergunning ingediend. In juni 2009 blijkt dat de vergunningen van rechtswege zijn verkregen aangezien de Gemeente de besluittermijnen heeft overschreden.

Het ontwerp voor het gebouw is door O.V.T. Architecten uit Groningen opgesteld. Alle werkzaamheden zijn op 01-10-2009 vastgelegd in tekeningen en het bestek. Het installatiewerk is separaat in een bestek door Invent BV omschreven. De keuze voor de splitsing van het werk komt voort uit de gecompliceerde techniek die gevraagd wordt, niet elke installateur bleek geschikt voor dit werk. De direct

Projectgevens

Plaats

Wedde (Groningen)

Opdrachtgever

Stichting Burcht

Start Bouw

20110801

Diensten